Doświadczenie i Pasja!

Educton to zespół specjalistów, którzy z ogromnym doświadczeniem w zarządzaniu procesami i koordynacją projektów połączyli się w zespół Educton, by razem tworzyć i rozwijać branżę szkoleniową. Robimy co w naszej mocy, by szkolenia oferowane na rzecz mieszkańców województwa śląskiego były jak najlepiej dostosowane do zapotrzebowania lokalnego ryku pracy.

Nasza oferta

Organizacja szkoleń językowych i ICT

Działamy czynie w całym województwie śląskim a także w małopolskim oraz w łódzkim.

Realizacja egzaminów językowych

Od początku swojej działalności promujemy walidację zewnętrzną jako konieczny aspekt rozwoju osobistego i zawodowego osób dorosłych.

Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Educton wspiera przedsiębiorców z różnych branż oferując spersonalizowane doradztwo edukacyjno-zawodowe dopasowane do indywidualnych potrzeb jednostki.

Tłumaczenia

Oferujemy tłumaczenia dokumentów ogólnych jak i zawierających specjalistyczne zwroty charakterystyczne dla danej branży.

Działalność komisji egzaminacyjnych

Jako ośrodek Egzaminacyjny Digital Europe realizujemy egzaminy zewnętrzne na zlecenie firm i instytucji, które realizują szkolenia ICT dla uczestników projektów unijnych.

Działalność dotycząca oceny szkoleń

Służymy pomocą w doborze rodzaju zewnętrznej walidacji szkoleń dla firm realizujących szkolenia dla swoich pracowników i potrzebujących zewnętrznych narzędzi do oceny efektywności tych szkoleń.

Współpraca z Digital Europe!

Miło nam poinformować, że Educton nawiązał współpracę z Digital Europe zajmującą się certyfikacją w zakresie ICT.

 

Certyfikaty European Digital Certificate pozwalają zrealizować program nauczania zgodny z obiema wersjami Ramy DIGCOMP 1.0 oraz najnowszą 2.0, a nabywana wiedza może być realizowana zarówno na szkoleniach komercyjnych jak i dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Certyfikaty European Digital Certificate są zgodne z wytycznymi Ministerstwa. Rozwoju, obowiązujących od 1 stycznia 2018 roku dla szkoleń realizowanych z dofinansowaniem środków unijnych. Szczegółowo wytyczne te zostały opisane w opracowaniu: „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020”.

Ośrodek egzaminacyjny TGLS

Educton dołączył właśnie do zacnego grona ośrodków egzaminacyjnych TGLS! Dzięki tej współpracy portfolio oferowanych przez nas usług poszerzyło się o egzaminy Direct.

 

Są to krótkie egzaminy sprawdzające wszystkie umiejętności językowe w sposób przystępny dla kandydata. Egzamin jest dostępny na wszystkich poziomach trudności: A1 – C2 i przeprowadzany w formie testu papierowego lub online.

Realizowane projekty

Rozwiń z nami swój język! 10.2021 – 02.2022

Celem projektu jest zdobycie nowych lub wyższych kwalifikacji językowych przez 312 osób dzięki udziałowi w kursach i uzyskaniu certyfikatów potwierdzających poziom kwalifikacji. Wsparciem objętych jest 312 osób dorosłych, w wieku aktywności zawodowej, które zgłaszają potrzebę podniesienia kwalifikacji, z powiatów jarocińskiego, średzkiego, śremskiego i wrzesińskiego.

„Młodzież na START! 2021″ 07.2021 – 03.2022

Głównym celem projektu jestrozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia 50 osób [28 K, 22 M] pozostających bez zatrudnienia w wieku 18-29 lat [tzw. młodzież NEET, nieucząca się, niekształcąca, niepracująca], które zostały dotknięte negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 z obszaru subregionu centralnego woj. śląskiego poprzez realizację kompleks. wsparcia aktyw. obejm. spotk. z doradcą zaw., szkolenia z prow. dział. gosp., samozatrudnienie, udzielenie środków finansowych oraz pomostowych.

“Reintegracja/Aktywizacja – kompleksowy program wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z gminy Krynica-Zdrój”. 06.2021

Celem projektu jest reintegracja społeczna i zawodowa 60 (w tym 36k) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym w szczególności osób z niepełnosprawnościami, w pierwszej kolejności wymagających aktywizacji społecznej, z gminy Krynica-Zdrój, co nastąpi do połowy 2022r. Grupa docelowa: 60 osób (w tym co najmniej 60% kobiet oraz 10% osób z niepełnosprawnościami) lub ich rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

“Kuźnia Kompetencji Kluczowych” 01.2021 – 06.2021

Projekt zakłada nabycie, uzupełnienie lub podwyższenie umiejętności i kompetencji cyfrowych (ICT) zgodnie ze standardem ECCC – DIGCOMP (Digital Competences) oraz znajomości języków obcych (angielski, niemiecki, francuski) zakończonych uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu TOEIC / WiDaF / TFI poprzez realizację szkoleń i kursów dla osób dorosłych, os. w wieku 25 lat i więcej, uczestniczące z własnej inicjatywy Szkoleniami zostanie objęte 1600 pracujących dorosłych osób z województwa śląskiego (w tym co najmniej: 960 kobiet, 800 osób o niskich kwalifikacjach, 400 osób w wieku 50+, 80 osób niepełnosprawnych i osoby zamieszkałe na terenach wiejskich).

“Lepsze kwalifikacje – większe możliwości” 11.2020 – 12.2020

Celem projektu jest wzrost poziomu umiejętności kluczowych- cyfrowych lub językowych, w okresie IX.2019-XII.2020r., przez 330os dorosłych od 25 r.ż., o niskich kwalifikacjach i/lub 50+, zamieszk./uczących się lub pracuj.na obsz. woj. mazowieckiego, w tym min.99os. zamieszk. tereny wiejskie- poprzez udział w certyfik. szkoleniach z zakresu ICT zakończ. zewnętrznym egzam. ECCC (150os.) oraz j. ang. zakończ. egzaminem zewn. TGLS (180os) oraz nabyciem kwalifikacji przez min.80% uczest. poszczególnych szkoleń. GRUPA DOCELOWA OBJĘTA WSPARCIEM: 330 os. (198K, 132M) w wieku 25 lat i więcej, z własnej inicjatywy zainteres. nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji cyfrowych oraz językowych, w szczeg. os. z grup najbardziej potrzebuj.: – min. 80% uczestników to os. o niskich kwalifikacjach- 264os. – min.20% uczetników to os. wieku 50 lat i więcej- 66os. Ponadto: -100% uczest. to os. uczące się/pracujące lub zamieszkujące na obsz. woj. mazowieckiego -w tym min. 30% uczestników stanowią os. zamieszkałe na obszarach wiejskich – min.99os, – 100% uczestników to os., które nie uczestniczyły we wsparciu LLL (life long learning) oferowanym w tożsamym zakresie w ramach RPO WM 2014–2020. ZADANIA: W ramach proj. realiz. będą szkolenia z zakresu ICT oraz j. angielskiego zakończone zewnętrznym egzaminem (ECCC/ TGLS), prowadzące do nabycia kwalifikacji.

„Kwalifikacje językowe i ICT dla osób z woj. warmińsko-mazurskiego” 01.2020- 12.2021

Cel proj.: Nabycie kwalif.język.lub cyfrowych przez min.80% wśród 700(346K/354M)os.dorosłych z grup defaworyzowanych w wieku 18 l.i więcej o niskich kwalif.i/lub w wieku pow.50 r.ż.,z własnej inicjał.zainteresow.podnoszeniem poz.kwalif.,uczących się,pracuj.lub zamieszk.w rozum.przepisów KC na obszarze woj.warm.-mazursk.,poprzez realiz.szkol. z jęz.ang.lub niem.zgodnie z ESOKJ i ICT zgodnie z ramą DCF,zakończ.certyfik.egzam.zewn.na wybranym poz.biegłości w okresie 01.07.2019 do 30.06.2021. Proj.kierujemy do 700os.(346K/354M)w wieku 18l.i więcej z grup defaworyz.,o niskich kwalif.tj.posiad.wykszt.co najwyżej średnie(na poz.do ISCED 3 wł.)i/lub w wieku pow.50r.ż.,z własnej inicjat.zainteresow.podnoszeniem poz.kompet.i kwalif.jęz.i ICT,uczących się,pracuj.lub zamieszk.wg.KC na terenie woj.warm.-mazursk.,z czego:-553os.(256K/297M)o niskich kwalif.(z wykształc.co najwyżej średnim na poz.do ISCED 3 wł.);-270os.(198K/72M)w wieku pow.50r.ż.;-71os. (19K/52M)w wieku 18-24l.;-629os.(327K/302M)w wieku 25l.i więcej;-282os.(139K/143M)zam.na ter.wiejskich;-70os. (30K/40M)z niepełnospr.;-301os.(181K/120M)pozost.bez zatrudn.,tj.bezrob.i biernych zaw. Zadania: 1.Szkol.język.na poz.A1 i/lub A2 i/lub B1 i/lub B2 i/lub C1 i/lub C2 wg ESOKJ dla 360os.(250K/110M):jęz.ang.300os. (205K/95M),jęz.niem.60os.(45K/15M),kończące się wyd.certyf.potw.uzysk.kwalif.-Zad.Partnera, 2.Szkol.komput.na poz.A zgodne z ramą DCF dla 340os.(180K/160M)kończące się wyd.certyf.potw.uzysk.kwalif.

Skontaktuj się z nami:

Masz pytanie? Napisz!

  Konsultacje IT

  Miło nam poinformować, że Ministerstwo Cyfryzacji zaprosiło naszą firmę do procesu konsultacji jako przedstawiciela branży IT przy procesie włączania kwalifikacji rynkowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

  Nasza misja

  Misją naszej firmy jest dostarczanie usług na jak najwyższym poziomie i aktywne wsparcie w rozwoju branży szkoleniowej w województwie śląskim. W swej wizji idealnego szkolenia łączymy trzy składniki: wiedzę merytoryczną, doświadczenie trenera i jak najlepszą organizację dającą komfort szkolenia.

  Dysonujemy wykwalifikowaną kadrą trenerską i oferujemy obsługę klienta na najwyższym poziomie.

  Nasze wartości:

  Rewolucja technologiczna!

  Wychodząc naprzeciw zmianom w otaczającym nas świecie i wszystkim zmianom technologicznym zachodzącym w regionie, jak również w myśl Programu Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego oferujemy usługi rozwojowe dla osób i przedsiębiorstw, które widzą w zmianie potencjał dla swojego rozwoju i osiągnięcie przewagi konkurencyjnej.

  Mamy świadomość, że kluczem do sukcesu jest też powiązanie dynamiki rozwoju osób lub firm w oparciu o nowe rozwiązania technologiczne oraz na współpracy z nauką, instytucjami wsparcia i władzami regionu.

  Educton

  ul. Braci Mniejszych nr 3A, lok. 53
  40-754 Katowice

  Napisz do nas:

  Dziennik podawczy:
  biuro@educton.pl

  Dołącz do zespołu Educton. Aktualnie poszukujemy trenerów ICT i lektorów języków obcych
  praca@educton.pl

  Zapraszamy do zespołu!

  Skip to content