Doświadczenie i Pasja!

Educton to zespół specjalistów, którzy z ogromnym doświadczeniem w zarządzaniu procesami i koordynacją projektów połączyli się w zespół Educton, by razem tworzyć i rozwijać branżę szkoleniową. Robimy co w naszej mocy, by szkolenia oferowane na rzecz mieszkańców województwa śląskiego były jak najlepiej dostosowane do zapotrzebowania lokalnego ryku pracy.

Nasza oferta

Organizacja szkoleń językowych i ICT

Działamy czynie w całym województwie śląskim a także w małopolskim oraz w łódzkim.

Realizacja egzaminów językowych

Od początku swojej działalności promujemy walidację zewnętrzną jako konieczny aspekt rozwoju osobistego i zawodowego osób dorosłych.

Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Educton wspiera przedsiębiorców z różnych branż oferując spersonalizowane doradztwo edukacyjno-zawodowe dopasowane do indywidualnych potrzeb jednostki.

Tłumaczenia

Oferujemy tłumaczenia dokumentów ogólnych jak i zawierających specjalistyczne zwroty charakterystyczne dla danej branży.

Działalność komisji egzaminacyjnych

Jako ośrodek Egzaminacyjny Digital Europe realizujemy egzaminy zewnętrzne na zlecenie firm i instytucji, które realizują szkolenia ICT dla uczestników projektów unijnych.

Działalność dotycząca oceny szkoleń

Służymy pomocą w doborze rodzaju zewnętrznej walidacji szkoleń dla firm realizujących szkolenia dla swoich pracowników i potrzebujących zewnętrznych narzędzi do oceny efektywności tych szkoleń.

Współpraca z Digital Europe!

Miło nam poinformować, że Educton nawiązał współpracę z Digital Europe zajmującą się certyfikacją w zakresie ICT.

 

Certyfikaty European Digital Certificate pozwalają zrealizować program nauczania zgodny z obiema wersjami Ramy DIGCOMP 1.0 oraz najnowszą 2.0, a nabywana wiedza może być realizowana zarówno na szkoleniach komercyjnych jak i dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Certyfikaty European Digital Certificate są zgodne z wytycznymi Ministerstwa. Rozwoju, obowiązujących od 1 stycznia 2018 roku dla szkoleń realizowanych z dofinansowaniem środków unijnych. Szczegółowo wytyczne te zostały opisane w opracowaniu: „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020”.

Realizowane projekty

Rozwiń z nami swój język! 10.2021 – 02.2022

Celem projektu jest zdobycie nowych lub wyższych kwalifikacji językowych przez 312 osób dzięki udziałowi w kursach i uzyskaniu certyfikatów potwierdzających poziom kwalifikacji. Wsparciem objętych jest 312 osób dorosłych, w wieku aktywności zawodowej, które zgłaszają potrzebę podniesienia kwalifikacji, z powiatów jarocińskiego, średzkiego, śremskiego i wrzesińskiego.

„Młodzież na START! 2021″ 07.2021 – 03.2022

Głównym celem projektu jestrozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia 50 osób [28 K, 22 M] pozostających bez zatrudnienia w wieku 18-29 lat [tzw. młodzież NEET, nieucząca się, niekształcąca, niepracująca], które zostały dotknięte negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 z obszaru subregionu centralnego woj. śląskiego poprzez realizację kompleks. wsparcia aktyw. obejm. spotk. z doradcą zaw., szkolenia z prow. dział. gosp., samozatrudnienie, udzielenie środków finansowych oraz pomostowych.

“Reintegracja/Aktywizacja – kompleksowy program wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z gminy Krynica-Zdrój”. 06.2021

Celem projektu jest reintegracja społeczna i zawodowa 60 (w tym 36k) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym w szczególności osób z niepełnosprawnościami, w pierwszej kolejności wymagających aktywizacji społecznej, z gminy Krynica-Zdrój, co nastąpi do połowy 2022r. Grupa docelowa: 60 osób (w tym co najmniej 60% kobiet oraz 10% osób z niepełnosprawnościami) lub ich rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

“Kuźnia Kompetencji Kluczowych” 01.2021 – 06.2021

Projekt zakłada nabycie, uzupełnienie lub podwyższenie umiejętności i kompetencji cyfrowych (ICT) zgodnie ze standardem ECCC – DIGCOMP (Digital Competences) oraz znajomości języków obcych (angielski, niemiecki, francuski) zakończonych uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu TOEIC / WiDaF / TFI poprzez realizację szkoleń i kursów dla osób dorosłych, os. w wieku 25 lat i więcej, uczestniczące z własnej inicjatywy Szkoleniami zostanie objęte 1600 pracujących dorosłych osób z województwa śląskiego (w tym co najmniej: 960 kobiet, 800 osób o niskich kwalifikacjach, 400 osób w wieku 50+, 80 osób niepełnosprawnych i osoby zamieszkałe na terenach wiejskich).

“Lepsze kwalifikacje – większe możliwości” 11.2020 – 12.2020

Celem projektu jest wzrost poziomu umiejętności kluczowych- cyfrowych lub językowych, w okresie IX.2019-XII.2020r., przez 330os dorosłych od 25 r.ż., o niskich kwalifikacjach i/lub 50+, zamieszk./uczących się lub pracuj.na obsz. woj. mazowieckiego, w tym min.99os. zamieszk. tereny wiejskie- poprzez udział w certyfik. szkoleniach z zakresu ICT zakończ. zewnętrznym egzam. ECCC (150os.) oraz j. ang. zakończ. egzaminem zewn. TGLS (180os) oraz nabyciem kwalifikacji przez min.80% uczest. poszczególnych szkoleń. GRUPA DOCELOWA OBJĘTA WSPARCIEM: 330 os. (198K, 132M) w wieku 25 lat i więcej, z własnej inicjatywy zainteres. nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji cyfrowych oraz językowych, w szczeg. os. z grup najbardziej potrzebuj.: – min. 80% uczestników to os. o niskich kwalifikacjach- 264os. – min.20% uczetników to os. wieku 50 lat i więcej- 66os. Ponadto: -100% uczest. to os. uczące się/pracujące lub zamieszkujące na obsz. woj. mazowieckiego -w tym min. 30% uczestników stanowią os. zamieszkałe na obszarach wiejskich – min.99os, – 100% uczestników to os., które nie uczestniczyły we wsparciu LLL (life long learning) oferowanym w tożsamym zakresie w ramach RPO WM 2014–2020. ZADANIA: W ramach proj. realiz. będą szkolenia z zakresu ICT oraz j. angielskiego zakończone zewnętrznym egzaminem (ECCC/ TGLS), prowadzące do nabycia kwalifikacji.

„Kwalifikacje językowe i ICT dla osób z woj. warmińsko-mazurskiego” 01.2020- 12.2021

Cel proj.: Nabycie kwalif.język.lub cyfrowych przez min.80% wśród 700(346K/354M)os.dorosłych z grup defaworyzowanych w wieku 18 l.i więcej o niskich kwalif.i/lub w wieku pow.50 r.ż.,z własnej inicjał.zainteresow.podnoszeniem poz.kwalif.,uczących się,pracuj.lub zamieszk.w rozum.przepisów KC na obszarze woj.warm.-mazursk.,poprzez realiz.szkol. z jęz.ang.lub niem.zgodnie z ESOKJ i ICT zgodnie z ramą DCF,zakończ.certyfik.egzam.zewn.na wybranym poz.biegłości w okresie 01.07.2019 do 30.06.2021. Proj.kierujemy do 700os.(346K/354M)w wieku 18l.i więcej z grup defaworyz.,o niskich kwalif.tj.posiad.wykszt.co najwyżej średnie(na poz.do ISCED 3 wł.)i/lub w wieku pow.50r.ż.,z własnej inicjat.zainteresow.podnoszeniem poz.kompet.i kwalif.jęz.i ICT,uczących się,pracuj.lub zamieszk.wg.KC na terenie woj.warm.-mazursk.,z czego:-553os.(256K/297M)o niskich kwalif.(z wykształc.co najwyżej średnim na poz.do ISCED 3 wł.);-270os.(198K/72M)w wieku pow.50r.ż.;-71os. (19K/52M)w wieku 18-24l.;-629os.(327K/302M)w wieku 25l.i więcej;-282os.(139K/143M)zam.na ter.wiejskich;-70os. (30K/40M)z niepełnospr.;-301os.(181K/120M)pozost.bez zatrudn.,tj.bezrob.i biernych zaw. Zadania: 1.Szkol.język.na poz.A1 i/lub A2 i/lub B1 i/lub B2 i/lub C1 i/lub C2 wg ESOKJ dla 360os.(250K/110M):jęz.ang.300os. (205K/95M),jęz.niem.60os.(45K/15M),kończące się wyd.certyf.potw.uzysk.kwalif.-Zad.Partnera, 2.Szkol.komput.na poz.A zgodne z ramą DCF dla 340os.(180K/160M)kończące się wyd.certyf.potw.uzysk.kwalif.

Skontaktuj się z nami:

Masz pytanie? Napisz!

  Nasza misja

  Misją naszej firmy jest dostarczanie usług na jak najwyższym poziomie i aktywne wsparcie w rozwoju branży szkoleniowej w województwie śląskim. W swej wizji idealnego szkolenia łączymy trzy składniki: wiedzę merytoryczną, doświadczenie trenera i jak najlepszą organizację dającą komfort szkolenia.

  Dysonujemy wykwalifikowaną kadrą trenerską i oferujemy obsługę klienta na najwyższym poziomie.

  Nasze wartości:

  Rewolucja technologiczna!

  Wychodząc naprzeciw zmianom w otaczającym nas świecie i wszystkim zmianom technologicznym zachodzącym w regionie, jak również w myśl Programu Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego oferujemy usługi rozwojowe dla osób i przedsiębiorstw, które widzą w zmianie potencjał dla swojego rozwoju i osiągnięcie przewagi konkurencyjnej.

  Mamy świadomość, że kluczem do sukcesu jest też powiązanie dynamiki rozwoju osób lub firm w oparciu o nowe rozwiązania technologiczne oraz na współpracy z nauką, instytucjami wsparcia i władzami regionu.

  Educton

  ul. Braci Mniejszych nr 3A, lok. 53
  40-754 Katowice

  Napisz do nas:

  Dziennik podawczy:
  biuro@educton.pl

  Dołącz do zespołu Educton. Aktualnie poszukujemy trenerów ICT i lektorów języków obcych
  praca@educton.pl

  Zapraszamy do zespołu!

  Skip to content